http://www.dubielvitrum.ru/RODO-ru/

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dubiel Vitrum sp.j. z siedzibą w Rabce-Zdrój, ul. Kilińskiego 74a;
- e-mail do inspektora ochrony danych w Dubiel Vitrum sp.j. jest odo@dubielvitrum.pl;
- odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą dostawcy usług zaopatrujących naszą firmę w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, na przykład dostawcy usług teleinformatycznych, oprogramowania, firmy kurierskie i pocztowe, obsługa prawna i windykacyjna;
- Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres minimum 6 lat lub do odwołania zgody;
- posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
- ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO (UODO) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
- podanie przez Pana/Panią danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne;
- Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.


[automatic translation by GOOGLE]

Information clause regarding the protection of personal data

According to art. 13 para. 1 and par. 2 of the General Regulation on the Protection of Personal Data of 27 April 2016, we inform that:
- the administrator of your personal data is Dubiel Vitrum sp.j. with headquarters in Rabka-Zdrój, ul. Kilińskiego 74a;
- e-mail to the data protection officer in Dubiel Vitrum sp.j. is odo@dubielvitrum.pl;
- the recipient of your personal data will be service providers supplying our company with technical and organizational solutions, for example ICT service providers, software, courier and postal services, legal and debt collection services;
- your personal data will not be transferred to a third country or an international organization;
- your personal data will be processed for a minimum of 6 years or until your consent is revoked;
- you have the right to access your personal data and the right to rectify, delete, limit processing, the right to transfer data, the right to object, the right to withdraw consent at any time without affecting the lawfulness of processing, which was made on the basis of consent before its withdrawal;
- you have the right to file a complaint with the GIODO (UODO) when you feel that the processing of personal data concerning you violates the provisions of the General Data Protection Regulation of 27 April 2016;
- providing your personal data for marketing purposes is voluntary;
- your data will not be processed in an automated way, including in the form of profiling.